කාර් හැරවුම් මේසය

  • 360 degree rotating Car turntable

    අංශක 360 කැරකෙන කාර් හැරවුම් මේසය

    මීටර 5 සහ මීටර් 6 ක විෂ්කම්භයක් සහිත මෝටර් රථ හැරවුම් කළ හැකි, ප්‍රධාන වශයෙන් වාහන ප්‍රදර්ශන, වාහන අලෙවිකරුවන්ගේ 4S වෙළඳසැල් සහ මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනය සඳහා වාහන නිෂ්පාදකයින් භාවිතා කරයි.භ්‍රමණ ප්‍රදර්ශන කුටියේ ඇති කැපී පෙනෙන වාසි වන්නේ pin-tooth සම්ප්‍රේෂණය, ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය, විශාල දරණ ධාරිතාව සහ ශබ්ද දූෂණයෙන් තොර වීම සහ නඩත්තුවකින් තොර වීමයි.