විදුලි මෝටර් රථ ගෙනයාම

  • China Electric Car Mover Robot

    China Electric Car Mover Robot

    Electric Car Mover Robot හට මිනිත්තු 1-2ක් ඇතුළත මෝටර් රථය ඕනෑම දිශාවකට ගෙන යා හැකි අතර, අහඹු ලෙස වාහන නැවැත්වීම, වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩකඩ ආක්‍රමණය කිරීම සහ ගමනාගමනයට බාධා කිරීම වැනි නරක හැසිරීම් සමඟ කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීමට නියමිත වේලාවට ගිනි ආරක්ෂණ මාර්ගය ඉවත් කළ හැකිය.විවිධ ස්ථානවල වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයට අනුගත වන්න.